PROCEDURA REJESTRACJI I OCENY

(linki do zarządzenia i załączników znajdziesz na https://wgig.agh.edu.pl/studia/studenci/egzamin-dyplomowy/)

Student zobowiązany jest do oddania za pośrednictwem Opiekuna pracy w Biurze Katedry Dyplomującej najpóźniej 7 dni przed regulaminowym terminem złożenia projektu lub pracy dyplomowej kompletnej wersji wygenerowanej z modułu Wirtualna Uczelnia zgodnie z Rozporządzeniem Rektora nr 14/2019 w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w AGH.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie studenta
Załącznik nr 3 – Oświadczenie studenta w przypadku prac dyplomowych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną
Załącznik nr 4 – Wzór streszczenia pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 – Wzór wniosku o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu
Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania opiekuna, recenzenta oraz innych osób mających dostęp do informacji zawartych w pracy objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania osób biorących udział w egzaminie dyplomowym pracy dyplomowej objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji


Zalecenia dotyczące struktury i strony edytorskiej pracy magisterskiej i projektu inżynierskiego
https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/wytyczne.pdf

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search