Inżynieria Bezpieczeństwa - informacje o kierunku

Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom gospodarki, rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społecznego dotyczącymi szerszego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa i kompleksowego działania w administracji, przemyśle i środowisku naturalnym. Nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia łączą zagadnienia bezpieczeństwa człowieka w pracy i środowisku naturalnym oraz uwzględniają aspekty oddziaływania sfery przemysłowej na życie człowieka i wiążące się z tym zagrożenia.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

Celem studiów II stopnia, realizowanych na specjalnościach Bezpieczeństwo i ochrona pracy oraz Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe, jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych.

Absolwent potrafi:

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i ochrona pracy nabędą umiejętności: organizowania pracy w sposób bezpieczny, ergonomiczny i higieniczny; dobierania działań ograniczających wypadki i zdarzenia niepożądane; opracowywania i wdrażania systemów i procedur zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bhp; oceniania i optymalizowania procesów eksploatacyjnych z użyciem maszyn i urządzeń, a także będą przygotowywani do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z zakresu analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń. Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe posiądą kompetencje: prognozowania skutków katastrof przemysłowych i zapobiegania ich powstaniu; sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko; uwzględniania w zarządzaniu przedsiębiorstwami aspektów środowiskowych, ze szczególną uwagą na gospodarkę bezodpadową, technologie proekologiczne czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, monitorowanie w cyklu produkcyjnym wpływu działań człowieka i techniki na poszczególne komponenty środowiska, m.in. na jakość powietrza czy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę.

Praktyki i staże:

W ramach studiów realizowane będą staże w atrakcyjnych zawodowo dużych i wiodących przedsiębiorstwach produkcyjno-przemysłowych o złożonych strukturach i zróżnicowanej działalności gospodarczej, z którymi Uczelnia prowadzi współpracę.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mogą podjąć zatrudnienie: w działach bhp w przemyśle produkcyjnym, wydobywczym, energetycznym, budowlanym, przetwórczym; w jednostkach administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i monitoringu środowiska; w służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego; w służbach dokonujących oceny stanu technicznego urządzeń; w jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa; w firmach konsultingowych i szkoleniowych, w tym we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bhp; w inspekcji ochrony środowiska.

Specjalności na II stopniu studiów:

- Bezpieczeństwo i ochrona pracy

- Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe

Ścieżki kształcenia:

Studia stacjonarne: II stopnia – 3 semestry:

Inżynieria Bezpieczeństwa – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (agh.edu.pl)

Studia niestacjonarne: II stopnia – 4 semestry:

Inżynieria Bezpieczeństwa – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (agh.edu.pl)

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search