Problematyka badawcza

 • technologie i systemy podziemnej eksploatacji złóż kopalin stałych, w tym zalegających na dużych głębokościach,
 • zasady prowadzenia robót górniczych w warunkach skrępowanych zaburzeniami geologicznymi, wymogami ochrony powierzchni, występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych i zaszłości eksploatacyjnych,
 • stateczność wyrobisk podziemnych, zasady doboru i współpraca obudowy z górotworem w warunkach obciążeń statycznych/dynamicznych,
 • techniki monitoringu obudów i ośrodka skalnego w otoczeniu wyrobisk, badanie kotew dla warunków górnictwa podziemnego, geotechniki i budownictwa specjalnego,
 • technologie kierowania stropem, wypełniania i stabilizacji pustek podziemnych oraz iniekcyjnego uszczelniania, izolacji i wzmacniania górotworu wokół wyrobisk górniczych, wykorzystanie komór solnych dla potrzeb magazynowania substancji użytecznych i składowania odpadów,
 • gospodarka zasobami złóż surowców mineralnych, ocena efektywności eksploatacji podziemnej z uwzględnieniem ryzyka realizacji projektów górniczych,
 • geneza sejsmiczności indukowanej górotworu, tąpań i wyrzutów gazów/skał w kopalniach, modelowanie warunków występowania zjawisk geodynamicznych wywołanych podziemną działalnością górniczą,
 • ocena stanu, monitoring i prognozowanie zagrożenia wstrząsami/tąpaniami, profilaktyka tąpaniowa w ramach robót udostępniająco-przygotowawczych oraz ubierkowych, komorowo-filarowych i specjalnych systemów eksploatacji,
 • ochrona powierzchni na terenach górniczych, ocena i prognozowanie deformacyjnych wpływów eksploatacji na górotwór, obiekty powierzchniowe i podziemne, reguły wybierania złóż w filarach ochronnych, oporowych, granicznych, profilaktyka górnicza,
 • parametry środowiska, zagrożenia, bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w kopalniach podziemnych, techniczno-organizacyjne aspekty kształtowania kultury bezpieczeństwa, ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie wydobywczym,
 • strategie i prognozy rozwoju górnictwa odkrywkowego, projektowanie kopalń odkrywkowych i zagospodarowania złóż,
 • wycena wartości aktywów górniczo-geologicznych, problematyka kosztów likwidacji kopalń odkrywkowych i rekultywacji terenów pogórniczych,
 • analizy przestrzenne w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem narzędzi GIS, wykorzystanie specjalistycznych programów do projektowania kopalń i harmonogramowania produkcji,
 • procedury prawne w realizacji projektów inwestycyjnych w górnictwie, w tym pozyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • ocena wpływu na środowisko odkrywkowej eksploatacji złóż, problematyka społeczna, pozyskiwanie akceptacji dla nowych i funkcjonujących przedsięwzięć górniczych,
 • dobór i optymalizacja technologii urabiania, transportu, zwałowania, układów przeróbczych i obróbczych, aspekty techniczne i ekonomiczne górniczych projektów inwestycyjnych,
 • oceny innowacyjności procesowej i produktowej technologii górniczych, analizy energochłonności maszyn, systemów maszynowych oraz technologii w górnictwie odkrywkowym,
 • analizy efektywności technicznej maszyn i systemów maszynowych w cyklicznych i ciągłych technologiach górniczych, analizy parametrów eksploatacyjnych maszyn i systemów maszynowych stosowanych w górnictwie odkrywkowym,
 • optymalizacja  parametrów robót strzałowych eksploatacyjnych, opracowanie technologii wyburzenia obiektów żelbetowych, betonowych i murowych,
 • analiza wpływów robót strzałowych na otoczenie, monitoring i dokumentowanie oddziaływania drgań wzbudzanych robotami strzałowymi, ruchem komunikacyjnym, robotami budowlanymi itp.

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search